سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید رمضان خانی – دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور، گروه مهندسی سنجش از دور و فتوگرامتر
محمودرضا صاحبی – استادیار، گروه مهندسی سنجش از دور و فتوگرامتری، دانشکده نقشه برداری د
مهدی مختارزاده – استادیار، گروه مهندسی سنجش از دور و فتوگرامتری، دانشکده نقشه برداری د

چکیده:

یکی از روش های مناسب و سریع جهت تفکیک محصولات کشاورزی استفاده از طبقه بندی کننده کمترین فاصله با استفاده از ورودی های چند زمانه می باشد که می توان از منحنی طیفی زمانی هر محصول که با تقویم زراعی آن ارتباط دارد و تقریبا برای هر محصول مجزا می باشد استفاده کرد. با این وجود همواره در این طبقه بندی تمامی ورودی ها دارای اثر یکسان در طبقه بندی می باشند که این امر برخلاف واقعیت است بنابراین می بایست به هر یک از ورودی ها جهت طبقه بندی وزن مناسبی داده شود که در این مقاله با بهره گیری از الگوریتم ژنتیک وزن های بهینه برای تمامی ورودی ها انتخاب می شود و بر اساس نتایج بدست آمده مشاهده می شود که دقت طبقه بندی در حالت استاندارد ( ۰٫۷۲ کاپا) است و هنگامی که ورودی ها توسط وزن های بهینه وزن دهی می شوند دقت طبقهبندی به ( ۰٫۸۰ کاپا) می رسد.