سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محسن قلوبی – دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور، گروه مهندسی سنجش از دور و فتوگرامتر
مهدی مختارزاده – استادیار، گروه مهندسی سنجش از دور و فتوگرامتری، دانشکده نقشه برداری د
محمدجواد ولدان زوج – دانشیار، گروه مهندسی سنجش از دور و فتوگرامتری، دانشکده نقشه برداری دا

چکیده:

امروزه بدست آوردن اطلاعات پوششاراضی شهری یکی از مهمترین ابزارهای مدیریت شهری است. در ایران وجود نواحی شهری پیچیده و متراکم یکی از مشکلات آنالیزهای سنجشازدور است. در پردازش تصاویرسنجشازدور، روشهای شئمبنا یکی از کاربردیترین الگوریتمهای طبقهبندی تصاویر هستند. در این تحقیق، هدف طبقهبندی پوششاراضی شئمبنای بیش از ۱۷ کلاس در یک منطقه شهری کاملاً پیچیده، تحت یک مدل سلسلهمراتبی جدید است. به این منظور از دو روش قانونمبنا و نزدیکترینهمسایه و منحصراً با بکارگیری باندهای چندطیفی سنجنده آیکونوس و تحت یک روش چندمقیاسه و بدون حضور اطلاعات ارتفاعی سطح زمین استفاده شده است. در این بین بهبود فضای ویژگی با استفاده از آنالیز جداپذیری و وابستگی فضای ویژگی نیز انجام میپذیرد. دقت طبقهبندی با استفاده از روش ترکیبی قانونمبنای نزدیکترین همسایه % ۸۷ بوده که با توجه به میزان پیچیدگی منطقه مورد مطالعه مناسب ارزیابی میشود