سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی شاه محمدی – دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور تهران ، ایران
پرویز رمضانپور – دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور تهران ، ایران
مهرداد مجیدی – دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور تهران ، ایران
محمدرضا آقامحمدی – دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور تهران ، ایران

چکیده:

وقوع حوادث پی د رپی و خاموشی ها از مهمترین تهدیدات برای امنیت سیستمهای قدرت می باشند. چندتکه شدن ساختارشبکه و ایجاد جزایر ناخواسته از مهمترین ویژگی های رفتاری سیستم قدرت در فرآیند شکل گیری خاموش یها می باشد. یکی از راهکارهای مناسب برای ارتقاء امنیت سیستم های قدرت دراین زمینه، تقسیم شبکه قدرت به جزایر مناسب به صورت عمدی و کنتر لشده است . چنانچه در شرایط بحرانی که سیستم به سمت فروپاشی حرکت م یکند بتوان شبکه را به جزایر قابل کنترل تجزیه نمود. دراین صورت می توان ریسک و میزان خاموشی را کاهش داد.در شبکه های قدرت امروزی که کاربرد واحدهای تولید پراکنده در آنها روزافزون است، این واحدها می توانند تأثیربسزایی در تشکیل جزایر مستقل به هنگام وقوع حوادث پی درپی ایفا نمایند. در این مقاله به مطالعه و شبیه سازی درمورد تعیین مکان و ظرفیت مناسب واحدهای تولید پراکنده به منظور افزایش قابلیت اطمینان در فرآیند جزیر ه سازی عمدی شبک ههای قدرت پرداخته می شود . برای این منظور ابتدا به بررسی نحوه تشکیل جزایر مناسب در شبکه ۳۹ شینه پرداخته، سپس در جزایر رایج تشکیل شده، به تعیین IEEEمکان و ظرفیت مناسب واحدهای تولید پراکنده می پردازیم به نحوی که پایداری استاتیکی جزایر تشکیل شده را تقویت نموده و میزان حذف بار اعمالی در جزایر را کاهش دهند.