سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

معصومه شفیع زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
سهیل پارسا – استادیار گروه زراعت دانشگاه بیرجند
بابک بحرینی نژاد – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
مجید جامی الحمدی – استادیار گروه زراعت دانشگاه بیرجند

چکیده:

پرایمینگ تکنیکی است که می تواند سبب افزایش سرعت جوانه زنی و یکنواختی سبز شدن گیاه شود. در این رابطه و به منظور بررسی اثر تیمارهای هیدرو و اسمو پرایمینگ بر بهبود شاخص های جوانه زنی مریم گلی یک ساله، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با ۹ تیمار و ۴ تکرار آزمایشگاه تکنولوژی بذر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان در سال ۱۳۸۹ انجام گرفت. تیمارها شامل هیدروپرایمینگ در دو زمان ۶ و ۱۲ ساعت، تیمار با محلول کلرید سدیم، کلرید کلسیم و نیترات پتاسیم با غلظت ۱- مگا پاسکال به مدت ۶ و ۱۲ ساعت و همچنین تیمار شاهد (بدون پرایم) انجام گرفت. اندازه گیریها شامل درصد جوانه زنی، بنیه بذر، سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه و وزن تر ریشه چه و ساقه چه بود. نتایج نشان داد که پرایمینگ بذر بر روی تمامی صفات مورد بررسی بجز درصد جوانه زنی اثر معنی داری داشته است. در اکثر صفات مورد مطالعه پرایمینگ بذور به مدت ۶ ساعت اثرات بهتری نسبت به ۱۲ ساعت داشت.