سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمحمد عاملیان – شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران
حسین گلزار – شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران

چکیده:

مسئله کیفیت توان امروزه یکی از مهمترین دغدغه های صنایع بزرگ و سیستمهای قدرت الکتریکی م یباشد. در این میان، مسئله نوسانات ولتاژ بخصوص فلیکر در اثر تغییرات سریع و شدید برخی از بارها با توجه به تأثیرسوء آن بر روشنایی مشترکین.شبکه توزیع، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. کوره قوس الکتریکی که مهمترین قسمت یک کارخانه تولید فولاد به شمار می آید، بزرگترین منبع تولید فلیکر در شبک ههای قدرتبه شمار م یآید. در این مقاله پس از مدلسازی رفتار تصادفی یک کوره قوس الکتریکی با استفاده از نویزهای سینوسی و گوسی، و شبیه سازی آن در شبکه کارخانه فولاد مدرن عمان با استفاده از نر مافزارPSCAD/EMTDC مدلسازی جبرانگر استاتیک توان راکتیو در محیط همین نر مافزار و نیز پیاد هسازییک فلیکرمتر در قالب برنامه نویسیMATLABانجام گرفته و راهکارهایی برای بهبود مقدارPstبه عنوان شاخص کوتاه مدت فلیکر پیشنهاد می گردد