سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی شش سیگما

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

امیر شکاری – دانشگاه علم و صنعت ایران – واحد بهشهر
امیرحسین خسروجردی – کارشناس مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران – واحد بهشهر

چکیده:

گسترش فعالیت های اقتصادی پدیده تازه ای نیست، اما بدون شک جهانی شدن مهمترین و بار زترین وجه تم ایز اقتصاد ی امروز جهان می باشد. افزایش رقابت در دهکده جهانی یکی از بارزترین دستاوردهای جهانی شدن اقتصاد است. مزی ت رقابت یبه سازمان هایی تعلق می گیرد که با تمرکز بر ارزش آفرینی و مشتری گرایی به ناب سازی سازمان ها و فعالی ت هایشان همت گمارند. با چنین نگرشی رویکردهای زنجیره تامین و مدیریت آنها پا به عرصه وجود گذاشت. مدیریت زنجیره تام ین فرآیند یاست که به یکپارچه سازی فعالیت های زنجیره تامین و نیز جریان های اطلاعاتی مرتبط با آن از طریق بهبود و هماهنگ ساز ی فعالیت ها در زنجیره تامین تولید و عرضه محصول می پردازد. در این میان بهره گی ری از رویکردها ی ن وین بهبود مانند شش سیگما و تفکر ناب در سازمان های امروزی در بالاترین اولویت های راهبردی بهبود رقابت و تعالی زنجیره تام ین قرار دارد، باپرهیز از پیاده سازی و اجرای مستقل هر یک از این رویکردها و ایجاد نگرش جامع، می توان الگ ویی همگرا و یکپارچه بر ای تعالی زنجیره تامین در کنار سایر فرآیندها و سیستم های کسب و کار ا یجاد کرد. ا ی ن الگو ی همگرا که متدولوژ ی شش سیگمای ناب نامیده می شود، می تواند مسیر دستیابی به تعالی زنجیره تامین را آسان کند و مزایای بسیاری را برای آن به همر اهآورد. در این مقاله فعالیت ها، مفاهیم و مشکلات زنجیره تامین مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه به جایگاه و لزوم متدولوژ ی شش سیگمای ناب به عنوان ابزار رقابتی جهت نی ل به بالاتر ین کیفی ت و سطح سرو یس به مشتر ی و کمت رین می زان خطا، ضایعات، هزینه و تغییرپذیری در فرآیندهای سازمان اشاره شده است. سپس نقش و لزوم استفاده از شش س یگمای ناب جهت نیل به تعالی در زنجیره تامین مورد بررسی قرار گرفته است