سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی پورخالوئی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیر
مرتضی خوشخوی – استاد بخش علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده:

پژوهشهای زیادی نشان دادهاند که پلیآمینها در تشکیل و نمو ریشههای جانبی گیاهان دخالت دارند. در این مطالعه، قلمه های چوب سخت و نیمه سخت گل محمدی و گل نسترن با غلظتهای مختلف اسپرمین تیمار شدند. نتایج نشان داد که برای گل محمدی، بالاترین درصد ریشه زایی (۹۱/۵%)، تعداد ریشه (۲/۵۸) و طول ریشه (۸/۶۴ سانتی متر) در تیمار قلمههای چوب سخت با غلظت ۲ میلیمولار اسپرمین به دست آمد. در گل نسترن بیشترین درصد ریشه زایی (۶۶/۲۵%) و شمار ریشه (۱/۹۱) در تیمار ۳ میلیمولار اسپرمین و به ترتیب در قلمههای چوب سخت و نیمهسخت مشاهده شد. نتایج دلالت کرد که قلمههای چوب سخت ریشهزایی بهتری (به ویژه در غلظتهای ۲ و ۳ میلیمولار) نسبت به قلمههای چوب نیمهسخت نشان دادند. همچنین، گل محمدی ریشهزایی بهتری نسبت به گل نسترن ارائه نمود.