سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مسعود محمد علیزاده شبستری – دانشکده مهندسی برق- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مجتبی میرسلیم – دانشکده مهندسی برق- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
گئورگ قره پتیان – دانشکده مهندسی برق- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
احمد جاویدغنی زاده – دانشکده مهندسی برق- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

یکی از پرکاربردترین و متداولترین روشها برای بیان شرایط ترانسفورماتور ها روش تحلیل پاسخ فرکانسی FRA) و استفاده از مدل شبکه نردبانی است. در این روش تحلیل، ابتدا باید یک مدل دقیق ازترانسفورماتورساخته شود که نتیجه آن همانند نتیجهحاصل از تحلیل پاسخ فرکانسی یک ترانسفورماتور واقعی گردد. در این مقاله رو ش جدیدی برای مدلسازی ترانسفورماتورهای قدرت بر اساس مدل نردبانی با در نظرگرفتن رزونانسهای غیرغالب حاصل از اندازه گیری های عملی حوزه فرکانس ارائه می شود.برای بدست آوردن مدلی دقیق با حداقل پیچیدگی و حداقل تعداد طبقات، ابتدا باید تعداد دقیق رزونانسها مشخص شو د.در این مقاله، با استفاده از یک الگوریتم بهینه سازی، اختلاف بین پاسخ فرکانسی های عملی و شبیه سازی به کمترین مقدار رسانده می شود تا مقادیر عناصر مدل شبکه نردبانی بدست آیند