سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین ملی کنفرانس مهندسی و مدیریت نوآوری

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمدرضا آزاده دل – استادیار گروه مدیریت دولتی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رش
فرزین فرحبد – استادیار گروه مدیریت دولتی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رش
مریم اوشک سرایی – استادیار گروه مدیریت بازرگانی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واح
سجاد صالحی کرد آبادی – کارشناس ارشد رشته مدیریت دولتی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان

چکیده:

نوآوری عاملی مهم و حیاتی برای سازمان ها به منظور ایجاد ارزش و مزیت رقابتی پایدار درمحیط پیچیده و متغیر امروزی محسوب میشود یکی ازمنابع رفتارهای نوآورانه دانش است دانش به عنوان یک دارایی استراتژیک سازمان ها را قادر می سازد تا به شایستگی های ممتازی دست یابند و فرصت های نواورانه را اشکار می سازد دراین پژوهش سعی برآن است تا رابطه بین مدیریت دانش و رفتارنواورانه درجامعه آماری شرکت های تولیدی استان گیلان مورد مطالعه قرارگیرد این تحقیق ازنظر هدف کاربردی و ازنظر تکنیک اجرا توصیفی و تحلیلی است برای جمع آوری اطلاعات جهت ازمون فرضیه ها ازپرسشنامه استاندارد با ۲۱گویه استفاده گردیده است جامعه آماری این پزوهش تمامی شرکت های تولیدی فعال واقع دراستان گیلان ۶۰۰شرکت بوده و حجم نمونه به کمک روش آماری جامعه محدود و با استفاده ازنمونه برداریدردسترس تعیین گردیده است نمونه بدست آمده ۱۰۰ شرکت محاسبه گردید درنهایت فرضیه های پژوهش با استفاده از داده های جمع آوری شده مورد ازمون قرارگرفتند که مشخص گردید میان مدیریت دانش و رفتارنواورانه درشرکت های تولیدی استان گیلان رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد