سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محسن فقیهی – گروه کامپیوتر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
شهرام جعفری – گروه کامپیوتر – دانشکده مهندسی ، دانشگاه شیراز
رضا جاویدان – گروه کامپیوتر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضاء

چکیده:

انرژی اغلب به عنوان تنها و مهمترین منبع در شبکه های حس گر بی سیم دارای باتری معرفی می شود. هر چند طرحهای معمول بر اساس هشدار، ذخیرهء انرژی در چنین شبکه هایی را تضمین کرده اند ، اما آنها چندین فرضیه اعمال می کنند که ممکن است همیشه درست نباشد. اول فرض بر این است که تمام فرضیه ها نیازمند پوشش حسی و ارتباط شبکه ای مداوم هستند . دوم همیشه یک نوع آرایش متراکم تصادفی از حس گرها ی ممکن فرض می شود و سوم دامنه های ارسال و دریافت در شبکه های حس گر می تواند به راحتی از طریق برخی دایره های دیگر در همین شبکه ها مدل سازی شود در این مقاله ما نشان می دهیم که این فرضیه ها معتبر نیستند و طرحهای هشدار گروهی حس گررا پیشنهاد می دهیم که براساس طرح ترکیبی برای بررسی مسائل مربوط به انرژی ساخته شده اند و این زمانی است که فرضیه های معمول پاسخگو نیستند . دیگر ویژگی قابل ملاحظهء کارما پیشنهاد یک طرح هشداری دوسویه برای حس گرها و ارتباط بین آنها است . در نهایت ما طرح های پیشنهادی خود را با شبیه سازیها و تجارب خود به اثبات می رسانیم.