سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احسان حق شناس – کارشناس ارشد مهندسی عمران، گرایش خاک و پی، دانشکده فنی دانشگاه گیلان
مهیار عربانی – دانشیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی دانشگاه گیلان
علی قربانی – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی دانشگاه گیلان

چکیده:

در سالهای اخیر، اضافه کردن برخی از مواد ضایعاتی به خاک برای تثبیت مورد توجه زیادی قرارگرفته است. اضافه کردن مواد ضایعاتی علاوه بر بهبود خصوصیات خاک میتواند از دو دیدگاه دفع مواد ضایعاتی و کاهش هزینههای اجرایی نیز مورد بررسی قراربگیرد. در سالهای اخیر استفاده از شیشه خردشده مورد توجه محققین بوده است. در این پژوهش تأثیر افزودن شیشه خردشده ضایعاتی بر خواص ماسه تثبیت شده با سیمان، از طریق آزمایشهای تراکم وC.B.R مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان میدهد که استفاده از شیشه خردشده تأثیرمطلوب و قابل توجهی بر بهبود خصوصیات فیزیکی نمونهها دارد.