سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احسان پارسایی راد – دانشجوی کارشناسی ارشد،شناسایی و انتخاب مواد، دانشگاه آزاد اسلامی واح
صادق معینی فر – استاد یار دانشکده مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
مهدی عزیزیه – استاد یار دانشکده مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
رسول پوریامنش – کارشناس ارشد مواد- شناسایی و انتخاب مواد، شرکت لولهسازی ماهشهر

چکیده:

بدون شک بیشترین حجم جوشکاری در کارخانه های تولید لوله قطور به روش زیرپودری است. هرگونه تغییر در تکنولوژی ساخت لوله های قطور، بخصوص بحث جوش که باعث بهبود کیفیت محصول شود، منجر به کاهشهزینه ها می شود و بسیار حائز اهمیت است.در این مقاله راههای بهبود ریز ساختار و خواصمکانیکی ناحیه فلز جوشفولاد میکروآلیاژِی جوشکاری شده به روش زیر پودری چهار وایره مورد استفاده در تولید لوله های قطور خطوط انقال گاز با استفاده از به سیکل های حرارتی در دما های ۸ ۹۰۰ ۱۰۰۰ و ۱۱۰۰ درجه سانتیگراد پرداخته شده است. ریزساختار ناحیه فلز جوش پسازاعمال سیکل های حرارتی با میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی روبشی بررسی شده است. و در بهترین سیکل افزایشAF در ریز ساختار مشاهده شد. سختی سنجی بر اساس راکول ب وآزمایشمقاومت به ضربه فلز جوشبه روش شارپی انجام گرفته است. بر اساس آزمایشات انجام شده، بهترین بهبود در مقاومت به ضربه در دمای ۸۰۰ درجه سانتیگراد با ۳۰۰ ثانیه به میزان ۲ برابر و استحکام تسلیم و کششی به ترتیب ۱/۰۳و۱/۰۹ نسبت به نمونه مبنا افزایش یافته است. و بعد از آن در دما های ۹۰۰ و ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد بهبود در خواصمکانیکی مشاهده شد.