سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمیدرضا فضلی – دانشجوی کارشناسی ارشد، ساخت و تولید، گروه مهندسی مکانیک دانشگاه فردو
علی اکبر اکبری – استادیار، گروه مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد
سیدمجتبی زبرجد – دانشیار، گروه مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه فردوسی مشهد
صنم عابدینی – دانشجوی کارشناسی ارشد، شناسایی وانتخاب مواد مهندسی، گروه مهندسی متا

چکیده:

از مشکلات روشهای ماشینکاری از جمله روش سنگ زنی (High Efficiency Deep Grinding) HEDG حرارت اعمال شده به قطعات و باقیماندن تنش پسماند روی سطح آنها است. از این رو هدف این تحقیق بهینه سازی فرآیند است تا با در نظرگرفتن حالت بهینه ای از فرآیند، حرارت و تنش ها ی پسماند کاهش یافته و از طرفی استحکام و سختی سطح فولاد افزایش یابد. در ای ن مرحله با استفاده از روش تاگو چی، آزمایشهای لازم برای گرفتن نتیجه قابل اطمینان طراحی شده و شرایط بهینه فرآ یند بدست آمد . نتا یج نشان میدهد که با بهینه سازی پارامترها حرارت و تنش پسماند کششی کاهش یافته و سخ تی بالا م یرود. از طرفی صحت این موضوع، با اندازهگیری و تحلیل سختی و مقایسه آنها با نتایج تحلی ل المان محدود و نتایج تجربی مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده شد که مطابقت خوبی بین نتایج وجود دارد.