سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد باقرپور – کارشناس ارشد مهندسی مواد، آزمایشگاه تحقیقاتی مواد پیشرفته و نانوتکن
علی شکوه فر – استادگروه مهندسی مواد،آزمایشگاه تحقیقاتی موادپیشرفته ونانوتکنول
اشکان ذوالریاستین – دانشجوی دکتری مهندسی مواد،آزمایشگاه تحقیقاتی موادپیشرفته ونانوتک
علیرضا فرزانه بهلگردی – کارشناس ارشد مهندسی مواد،آزمایشگاه تحقیقاتی موادپیشرفته ونانوتکن

چکیده:

در این پژوهش، نحوه تولید آلیاژ حافظه دارCuZnAl با توزیع همگن فاز مارتنزیت و ساختار ریز دانه به روش تغییر شکل پلاستیک شدید و خواص مکانیکی آلیاژ، مورد مطالعه قرار گرفته است. در این فعالیت، آلیاژCuZnAl به روش ذوب و ریخته گری، تولید و سپس برای ایجاد خواص حافظهداری، تحت عملیات حرارتی مناسب قرار گرفت. به منظور تعیین دماهای استحاله فازی آلیاژ مورد نظر، ازدستگاه گرماسنجی روبشی تفاضلی استفاده شد. مشکل آلیاژهای حافظهدار پایه مس، انعطافپذیری کم آنهاست که با توزیع یکنواخت فاز مارتنزیت و ریز شدن دانه ها، این مشکل تا حدود زیادی بر طرف خواهد شد. برای رسیدن به این هدف، از روش پرسکاری باکانالهای هم مقطع زاویه داراستفاده شد. در این روش، نمونه پس از برش کاری و رسیدن به ابعاد مورد نظر، از میان قالبی با زاویه۹۰ و مقطع دایره ای شکل به قطرmm10عبور کرده و کرنش برشی شدیدی بر آن وارد می شود. پس از انجام چند پاس متوالی و رسیدن به ساختاری با توزیع همگن، آزمون سختی و فشار بر روی نمونه ها انجام شد که نتایج، بهبود خواص مکانیکی را نشان می دهد