سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کاوه فروزش – دانشجو ارشد خاک و پی، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان
علی قربانی – استادیار گروه ژئوتکنیک، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان

چکیده:

از گذشته های بسیار دور روشهای متفاوتی برای بهسازی خاک مورد استفاده قرار گرفته است . از دیدگاه مهندسی ژئوتیکنیک روشهای بهسازی خاک به سه دسته کلی روشهای مکانیکی، روشهای شیمیایی و روشهای تسلیح خاک تقسیم می شوند . یک روش شیمیایی و موثر برای تثبیت خاک استفاده از خاکستر بادی و سیمان، مسلح شده با الیاف است که پتانسیل خوبی برای تزریق در خاک دارد. خاکستر بادی یک ماده پوزولانی است که خواص پوزولانی آن با آسیاب شدن بیشتر می شود. در این پژوهش تأثیر الیافپلی پروپلین و خاکستر بادی برای تثبیت خاک رس و رس ماسه دار مورد آزمایش قرار می گیرند . خاک رس ماسه دار با اضافه کردن ۲۰ درصد ماسه در رس به صورت مصنوعی تهیه شده است. آزمایش مقاومت فشاری محدود نشده با اندازه گیری کرنش موضعی می تواند رفتار این مواد در خاک رس و رس ماسه دار را به خوبی تو صیف کند . آزمایشات انجام شده بر روی نمونه های مختلف آماده شده در آزمایشگاه ، افزایش مقاومت تک محوری در اثر ریختن خاکستر بادی مخلوط با سیمان را نشان میدهد . افزودن الیاف پلی پروپیلن در رس موجب کاهشی اندک در مقاومت تک محوری شده، اما در مقابل شکل پذیری خاک به ط ور قابل ملاحظه ای افزایش پیدا میکند، همچنین در نمونه های حاوی ۲۰ درصد ماسه در رس با اضافه کردن الیاف هم مقاومت تک محوری و هم شکل پذیری نمونه ها افزایش می یابد