سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

معصومه شفیع زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه بیرجند
بابک بحرینی نژاد – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
سهیل پارسا – استادیار گروه زراعت دانشگاه بیرجند
مجید جامی الاحمدی – استادیار گروه زراعت دانشگاه بیرجند

چکیده:

خشکی به عنوان یکی از پدیده های طبیعی در جهان بویژه در ایران تاثیر غیر قابل انکاری بر روند تولیدات گیاهی بخصوص درهمان مراحل اولیه تولید یعنی جوانه زنی و سبز شدن می گذارد. در بین روشهای کاهش اثرات خشکی، پرایمینگ بذر یکی از ساده ترین و کم هزینه ترین روش ها می باشد. در این مطالعه به بررسی اثر اسموپرایمینگ بر جوانهزنی بذور مریم گلی یکساله تحت تنش خشکی پرداخته شد. بدین منظور از آزمایش فاکتوریل با طرح پایه کاملا تصادفی با چهار تکرار استفاده شد. فاکتور اول پرایمینگ بذر با KNO3 و CaCl2 با غلظت ۰/۵- مگاپاسکال به مدت ۶ ساعت و بدون پرایم به عنوان شاهد و فاکتور دوم تنش خشکی (PEG) در پنج سطح (۰ و ۰/۳- و ۰/۶- و ۰/۹- و ۱/۲- مگا پاسکال) بود. در این آزمایش صفاتی از قبیل درصد جوانه زنی ، بنیه بذر، سرعت جوانهزنی، ، طول ساقهچه، طول ریشهچه مورد ارزیابی قرارگرفتند. نتایج نشان داد که پرایمینگ بذر بطور معنی داری باعث بهبود پارامترهای اندازه گیری شده در سطوح مختلف خشکی گردید. نیترات پتاسیم در مقایسه با کلرید کلسیم و شاهد توانست اثرات سوء ناشی از خشکی را بر پارامترهای اندازه گیری شده بطور محسوس کاهش دهد.