سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آرمان صفایی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حسین عسکریان ابیانه – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
احسان آزادفارسانی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

استفاده از توربین های بادی در شبکه های توزی ع روزبروزدر حال افزایش است. اتصال این منابع به شبکه های توزیع باعث افزایش سطح اتصال کوتاه شده و شبکه را همواره با مشکلاتی مانند تریپ اشتباه، کورشدن حفاظت و از ب ین رفتن هماهنگی بین تجهیزات حفاظتی روبرو می کند. بر ای حل مشکلات فوق روش های مختلف ی ارائه شده است . ژنراتور القایی تغذیه دوگانه علاوه بر مزایای فراوان بهخطاهای داخل شبکه حساس است و با بروز خطا جریان روتور افزایش یافته و باعث آسیب دیدن مبد لهاب بکار رفته در روتور می شود. در این مقاله روش جدیدی ارائه گشته است که در آن از محدودکننده جریان خطای ابررسانا نوع سلفی(SFCL-X) هم جهت محدود کردن جری ان (SFCL-X) تزریقی توربین بادی هنگام خطا در ش بکه و هم محدود کردن جریان روتور ژنراتور القایی تغذیه دوگانه و بهبود حفاظت آن هنگام بروز خطا در شبکه استفاده می شود . اثرات محدودکننده جری ان خطا ی ابررسانا نوع سلفی (SFCL-Xدر شبکه توزیع با حضور تور بین با ژنراتورالقایی تغذیه دوگانهDFIG)به طور دقی ق مورد بررس یقرار گرفته است