سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

منیژه حیدری پور – کارشناسی ارشد دانشگاه سمنان
اصغر اکبری فرود – استادیار- عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان

چکیده:

در محیطهای تجدید ساختار یافته به دلیل بارگذاری سنگین، موضوع پایداری ولتاژ اهمیت ویژهای مییابد. پدیده پایداری ولتاژ به علت وجود ادوات پاسخ دهندهی وابسته به زمان، یک پدیده دینامیک است. چرا که بعضی از تجهیزات و عناصر شبکه سریع تر و بعضی دیگر کندتر بهاغتشاشات و تغییرات شبکه پاسخ میدهند. اما اغلب از ابزارهای استاتیک برای بررسی شرایط پایداری استفاده میشود. در این مقاله پیشنهاد میشود که از سیستم در دو موقعیت زمانی مختلف بعد از اغتشاش عکس برداری شود تا بتوان پدیده پایداری ولتاژ را دقیقتر بررسی نمود. این الگوریتم اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی متفاوتی را- با توجه به ماهیت توان تزریقی آنها به لحاظ اکتیو یا راکتیو بودن- برای بهبود حاشیهپایداری ولتاژ بعد از اغتشاش پیشنهاد میدهد و از آنجا که عامل اصلی ایجاد ناپایداری ولتاژ ناتوانی سیستم قدرت در تأمین توان راکتیو مورد نیاز سیستم است در این مقاله سعی شده است با تأمین توان راکتیو مورد نیاز سیستم – با استفاده از منابع موجود و منابع جدیدی که توسط آنالیز مدال پیشنهاد میشود- علاوه بر توزیع مجدد توان اکتیو ژنراتورها و بارزدایی، ضمن بهبود حاشیه پایداری ولتاژ هزینه مدیریت تراکم نیز کاهش داده شود