سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مجید مقدم – دانشجوی کارشناسیارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، گروه کامپیوت
احسان نجف زاده – دانشجوی کارشناسیارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، گروه کامپیوت
جابر کریم پور – استادیار، گروه دانشگاه تبریز

چکیده:

در سیستمهای نظیر به نظیر ساختاریافته مانندChord هر گره، نقش و وظیفهی یکسانی را ایفا م یکند. ا ی ن ویژگ ی س بب مقیاسپذیری سیستم میشود؛ چون هیچ مرکز کنترلی وجود ندارد و سیستم میتواند براحتی به میلیونها گره افزایش یابد. مسأله- ی مهمی که کاربردهای نظیربه نظیر با آن مواجه هستند مکانیابی کارآمد گرهی است که آیتم دادهی خاصی را در خود ذخی ره کرده است. در این مقالهChord را معرفی میکنیم که یک پروتکل یا سرویس جستجوی توزیعشده است که زوجهای کلید مقدار را در هر گره ذخیره میکند و از طریق پرسجوهایی که از طرف گرهها صادر میشود، با انجام جستجو در گرهها ی سیستم، دادهی موردنظر کاربران را بدست میآورد. علاوه بر این، بیان میکنیم که چگونه ذخیرهی لیست جانشینها توسط گرهها میتواند عملکرد این پروتکل را بهبود ببخشد.