مقاله بهبود توان تفکیک تصاویر چندبینابی توموگرافی فلورسنت مولکولی با استفاده از الگوریتم unmixing خطی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در لیزر پزشکی از صفحه ۱۳ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: بهبود توان تفکیک تصاویر چندبینابی توموگرافی فلورسنت مولکولی با استفاده از الگوریتم unmixing خطی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Unmixing خطی
مقاله روش فاکتورگیری ماتریسی غیرمنفی
مقاله تصویربرداری چندبینابی
مقاله روش برش نگاری فلورسنت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرزاقوامی پروین
جناب آقای / سرکار خانم: حجازی مرجانه
جناب آقای / سرکار خانم: مکی آبادی بهادر
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: یکی از انواع تصویربرداری های ملکولی، روش برش نگاری فلورسنت ملکولی است که در آن، نمونه در زوایای مختلف تحت تابش پرتوی لیزر قرار می گیرد و پس از تحریک، مبادرت به تابش پرتوی فلورسنت می نماید. در این شیوه تصویربرداری نوری مکان تجمع ماده فلورسنت در بافت با توجه به شدت فلورسنت رسیده به سطح نمونه تعیین می شود. بررسی چندین فرآیند زیستی نیازی ضروری در کاربردهای پزشکی و بیولوژیکی است. برای انجام این قبیل بررسی ها برای نشاندار کردن اجزای مورد نظر از مواد فلورسنت مختلف استفاده می شود و تصویربرداری به روش چندبینابی انجام می شود. اما، به دلیل هم پوشانی بیناب تابشی مواد فلورسنت، تفکیک اجزای نشاندار شده از هم میسر نیست. برای ایجاد بهبود در تفکیک اجزا از الگوریتم های ریاضی موسوم به unmixing خطی استفاده می شود. بنابراین هدف این مقاله پیاده سازی یک الگوریتم unmixing مبتنی بر روش فاکتورگیری ماتریسی غیرمنفی(NMF)  در تصاویر برش نگاری فلورسنت است.
روش بررسی: این مطالعه به طور مجزا در دو بخش شبیه سازی و آزمایشگاهی اجرا شد. در هر دو بخش، شدت فلورسنت رسیده به سطح نمونه حاوی دو ماده فلورسنت مختلف در پروجکشن های متعدد در چند طول موج به دست آمد سپس الگوریتم unmixing بر روی تصاویر پروجکشن اعمال شد. برای تعیین صحت عملکرد الگوریتم، تصاویر پروجکشن از هر یک از دو ماده فلورسنت ایجاد شد و به عنوان داده مرجع برای مقایسه با تصاویر حاصل از اعمال الگوریتم در نظر گرفته شد. ارزیابی کمی با محاسبه ضریب همبستگی و جذر میانگین مربع اختلاف (RMSE) انجام شد سپس داده های حاصل اعمال الگوریتم مورد بازسازی قرار گرفتند.
یافته ها: نتایج به دست آمده نشان دادند تصاویر حاصل از اعمال الگوریتم با تصاویر مرجع مربوطه بیش از ۹۷ درصد همبستگی داشتند. بین جذر میانگین مربع اختلاف تصاویر حاصل از اعمال الگوریتم با تصاویر مرجع مرتبط و غیر مرتبط تفاوت معنی دار مشاهده شد (P.value<0.001) که نشان دهنده صحت عملکرد الگوریتم بود.
بحث و نتیجه گیری: در این مقاله الگوریتم unmixing مبتنی بر روشNMF  برای جداسازی سهم نسبی دو فلوروفور در تصاویر پروجکشن نوشته شد. صحت این الگوریتم با آزمون همبستگی و t-test بررسی و تایید شد. نتایج بازسازی با استفاده از داده های حاصل از الگوریتم نشان می دهد با این روش می توان توزیع هر یک از فلوروفورها را به طور جداگانه به دست آورد.