سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احمد علی رستمی – دانشجوی دکتری بخش علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
محمد جمال سحرخیز – استادیار بخش علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
علیرضا شهسوار – استادیار بخش علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
سعید عشقی – استادیار بخش علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده:

در پژوهش حاضر به منظور خراش دهی بذرهای مربوط به توده محلی خرنوب، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با به کارگیری تیمار های ۵۰ و ۶۵ و ۸۰ و ۹۸% اسید سولفوریک در مدت های ۲۰ و ۱۰ و ۳۰ دقیقه در ۴ تکرار روی بذر اعمال شد. درصد، سرعت، بیشینه تنژگی (PV)، میانگین تنژگی روزانه (MDG) و ارزش تنژگی بذر (GV) محاسبه گردید. نتایج نشان داد که تیمار خراش دهی در تمام غلظت ها ی اسید و زمان های اعمال تیمار نسبت به شاهد به طور معنی داری (سطح احتمال ۱%) باعث افزایش درصد، سرعت، میانگین تنژگی روزانه و ارزش تنژگی شد. درصد ماندگاری دانهال ها در محیط کشت ورمی کولایت در تیمار اسید ۹۷ % و مدت ۳۰ دقیقه نسبت به شاهد و تمامی تیمارها در سطح آماری ۱% برتر بود. همچنین خراش دهی با تیمار اسید ۹۷ % و زمان ۳۰ دقیقه درصد تنژگی بذر خرنوب را تا ۹۷/۵% افزایش داد در حالی که درصد تنژگی در شاهد ۲۶ % بود.