سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اعظم خلیقی جمال آباد – کارشناس ارشد فیزیولوژی گیاهی

چکیده:

گیاهان کلونیزه شدهبا میکوریزای آربوسکولار عموما در برابر استرسهای ایجاد شده توسط خشکی، شوری و فلزات سنگین یا حمله پاتوژن ها مقاومت بیشتری دارند کادمیوم تغییرات ژنتیکی و بیوشیمیایی را در متابولیسم های گیاهی ایجاد می کند دراین بررسی اثر قارچ میکوریزای آربوسکولار Glomus veruciforme برروی تنش اکسیداتیو گیاه گندم Triticum aestivum رقم آذر ۲ تحت تاثیر مقادیر سمی کادمیم مورد بررسی قرارگرفت گیاهان گندمی که با G. veruciforme کلونیزه شده بودند دراین مطالعه مورد استفاده قرارگرفتند در تیمارهای میکوریزایی هرگلدان ۵۰ گرم از مایه تلقیح میکوریزایی و گیاهان غیرمیکوریزایی همان مقدار از مایه اتوکلاو شده را دریافت کردند این گیاهان به مدت ۶۰ روز درمعرض غلظت های مختلفی از کادمیم قرارگرفتند محلول آزمایشی شامل غلظت های ۰ کنترل ، ۲۵۰ ، ۷۵۰ و ۲۵۰۰ میکرومول کادمیم بود بعد از ۶۰ روز گیاهان برای بررسی برداشت شدند. علایم سمیت از قبیل کلروزیس و نکروزیس دربرگهای گیاهان میکوریزایی و غیرمیکوریزایی ظاهر شد. ولی این علایم درتیمارهای میکوریزایی کمتر بود.