مقاله بهبود تغذیه فسفر در گیاه گندم با تلقیح باکتری های حل کننده فسفات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله الکترونیک مدیریت خاک و تولید پایدار از صفحه ۳۹ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: بهبود تغذیه فسفر در گیاه گندم با تلقیح باکتری های حل کننده فسفات
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باکتری حل کننده فسفات
مقاله فسفر
مقاله گندم
مقاله عملکرد دانه
مقاله رشد رویشی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ساریخانی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: علی اصغرزاد ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: ملبوبی محمدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فسفر بعد از نیتروژن یکی از مهمترین عناصر غذایی مورد نیاز برای رشد گیاهان به شمار می آید. یکی از روش های تامین فسفر مورد نیاز گیاهان بهره گیری از توان زیستی خاک و استفاده از ریزسازواره های حل کننده فسفات می باشد. به این منظور آزمایش گلخانه ای با گیاه گندم بهاره (رقم روشن) و با ۳ گونه باکتری حل کننده فسفات شامل: Pseudomonas putida P13 (P13)، Pantoea agglomerans P5 (P5) و Pseudomonas fluorescence CHAO (CHAO) در یک خاک استریل انجام شد. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با ۵ تیمار (P13، P5، CHAO، P13+P5 و تیمار شاهد بدون استفاده از باکتری) در ۳ تکرار به اجرا در آمد. وزن تر و خشک بخش هوایی (در میان دوره و انتهای دوره رشد)، تعداد سنبله و دانه در هر گلدان، وزن دانه، غلظت و مقدار فسفر در بخش هوایی و در دانه اندازه گیری شدند. پارامترهای اندازه گیری شده در میان دوره رشد (وزن تر و خشک بخش هوایی، همچنین غلظت و مقدار فسفر موجود در آن) در هیچ یک از تیمارهای اعمال شده تفاوتی با هم نشان ندادند. نتایج نشان داد که تیمارهای باکتریایی بر وزن خشک بخش هوایی تاثیری نداشتند هر چند که وزن هزاردانه در تیمار P13+P5 افزایش معنی دار نسبت به تیمار شاهد و سایر تیمارهای باکتری به جز تیمار P13 نشان داد. بیش ترین تعداد دانه و سنبله در تیمار P5 و CHAO مشاهده شد. بررسی غلظت و مقدار فسفر بخش هوایی نیز افزایش معنی دار تیمارهای باکتریایی را به همراه داشت و بیشترین افزایش غلظت و مقدار فسفر بخش هوایی (به ترتیب ۱٫۸ و ۱٫۱۴ برابر نسبت به شاهد) از ترکیب تیماری P13+P5 به دست آمد. بر اساس نتایج این آزمایش باید انتظار داشت که اثر تلقیح باکتری های حل کننده فسفات را در پایان دوره رشد گیاه مشاهده نمود و در اوسط رشد گیاه شاید نتایج معنی داری از حضور آنها در کنار گیاه به دست نیاید.