سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم مهدی زاده دستجردی – گروه مهندسی پزشکی دانشگاه تربیت مدرس تهران
علی محلوجی فر – گروه مهندسی پزشکی دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

مزایای پزشکی از راه دور توجه محققان بسیاری را در طول یک دهه گذشته به استفاده از تکنیک الاستوگرافی با هدف فراهم آوردن امکان پالپیشن از راه دور جلب کرده است لازم است اثرفرضیاتی که در تکنیک الاستوگرافی در نظر گرفته می شود بر الاستوگرام ها مورد بررسی قرار گرفته و تشخیصهای پزشکی که مبتنی بر پالپیشن از راه دور می باشند با حذف تاثیر این فرضیات و یا به حداقل رساندن آن صورت گیرد استفاده از تکنیک الاستوگرافی به طور متداول تحت فرض وجود رابطه خطی بین استرس و استرین در بافت بیولوژیک صورت می گیرد که برای بیشتر بافتهای بیولوژیک حتی در صورت اعمال تراکم کم بر بافت صادق نمی باشد این ویژگی کانترست را در تصاویر الاستوگرافی بهطور قابل توجهی تغییر می دهد و این امر با اعمال تراکم های بیشتر بر بافت تشدید می گردد دراین مقاله روابط تحلیل که تغییرات ضریب الاستیک در یک بافت بیولوژیک نرم در اثر اعمال تراکم بر ان را پیش بینی می کنند ارائه شده است این روابط که برحسب برخی پارامترهای مکانیکی بافت می باشند در پروسه الاستوگرافی تحت فرض رابطه غیرخطی بین استرس و استرین به دست آمده اند.