سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پدرام مسعودی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندس یاکتشاف نفت
فرزاد هورفر – دانشجوی دکتری مهندسی برق
عطیه مظاهری طرئی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندس یاکتشاف نفت

چکیده:

شبکه های عصبی مصنوعی به علت دقت و صحت بالا درتخمین متغیرهای پتروفیزیکی کارایی به سزایی درتخمین این متغیرها پیدا کرده اند به علت زیاد بودن پارامترهای کنترلی این شبکه ها و درنتیجه پیچیدگی آن ها تحقیقات جهت افزایش کارایی افزایش دقت و صحت این شبکه ها همچنان ادامه دارد درپژوهش پیش رو تاثیر تغییر تابع توزیع فراوانی متغیرهای ورودی روی کارایی این شبکه ها بررسی شده است هرمتغیر پتروفیزیکی به عنوان یک جامعه آماری دارای یک تابع توزیع مخصوص به خود می باشد توزیع برخی ازمتغیرهای پتروفیزیکی لاگ نرمال است که توسط نگاشت لگاریتم به توزیع نرمال تبدیل میشود دراین تحقیق ابتدا متغیرهای لاگ نرمال توسط تابع لگاریتم به توزیع نرمال تبدیل شده اند سپس تاثیر این تغییر توزیع روی خروجی شبکه بررسی شده است این پژوهش برای تخمین دو متغیر پتروفیزیکی تخلخل و تراوایی انجام شده است مهمترین نتیجه ی این مقاله افزایش دقت و صحت تخمین تخلخل می باشد.