سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنگره بین المللی شش سیگمای ناب

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

احمدرضا اخوان صراف – عضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه شیخ بهایی اصفهان
مریم نیلفروش زاده – کارشناس مدیریت صنعتی

چکیده:

مدیری ت زنجیره تام ین و ارزیابی عملکرد آن امروزه به موضوعی پراهم یت برای بسیاری از شرکت ها تبد یل شده و به ای ن دل یل اصول و ابزارها ی زی ادی بر ای مد یریت موفق یت آمیز عملکرد زنجیره تام ین ایجاد شده اند . برای مثال ، نظر یه ناب به این موضوع از جنبه حذف ضا یعات و افزا یش مقدار و سرعت جر یان م ی پردازد و نظر یه شش سیگما این مسئله را با کاهش میزان تغییر در فرآیند های زنجیره تامین حل می کند. در ای ن مقاله، مد یری ت عملکرد زنج یره تا مین بررس ی شد ه و با ترکیب اصول و ابزارهای نظریه های ناب و شش س یگما، مدل ی برا ی بهبود بهر ه وری آن ایجاد م ی شود . هدف این مدل کمک و راهنمائ ی به گروه های پروژه و اجز ای فر آی ند در امر تحل یل، بهبود و ارز یابی عملکرد عمل یاتی زنجیره تام ین می باشد . بر ای این منظور جز ئیات فعالیت ها و ابزارها ی مف ید در هر مرحله مورد بررس ی قرار م ی گ یرند و من افع حاصل از ب کارگیری مدل نیز بیان م ی شود