سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اسماء عباسی کاشانی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر
محمدحسین شمشیری – استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر(عج) رفسن
محمدرضا حسنی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر

چکیده:

به منظور بررسی اثر قارچ میکوریز آربوسکولار بر برخی پارامترهای رشدی و فیزیولوژیکی دانهال های پسته رقم ’قزوینی تحت تنش خشکی، آزمایش گلخانه ای با دو فاکتور میکوریز ) میکوریز و بدون میکوریز( و سطوح مختلف خشکی )دور آبیاری ۱ روز به عنوان شاهد، ۳و۶و۱۰ روزدر میان( با سه تکرار در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام شد. نتایج نشان داد پس از۷۰روز اعمال تیمار خشکی، وزن خشک برگ، ساقه و ریشه و همچنین فلورسان کلروفیل با افزایش شدت تنش به طور معنی داری کاهش یافتند .کاربرد میکوریز به طور قابل ملاحظه ای رشد رویشمی گیاهان را در شرایط خشکی افزایش داد و بیشترین میزان این پارامترها در گیاهان میکوریزی مشاهده شد