سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حامد نادری – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان،
نادر فتحیان پور – دانشیار دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان
احمدرضا مختاری – استادیار دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

به منظور دستیابی به تخمین های دقیق تر از ذخیره نفت برجای مخازن نفتی، تحمیل واقعیتهای تحقق یافته ناهمگنیهای زیرسطحی مخزن بدست آمده از حفاریهای اکتشافی و چاه نگاری بر الگوریتم تخمین ضروری است. بدین منظور میتوان از تخمینگرهای مختلفی همچون شبیه سازی کریجینگ شاخص مرحله ایSISIM) و زمین آمار چند نقطه ایMultiple-Point Geostatistics) که دارای چنین قابلیتی هستند استفاده نمود. در این مقاله در ابتدا مدل لیتولوژیکی مخزن شامل رخساره های تراوا و ناتراوا از طریق کریجینگ شاخص و با استفاده از داده های چاه نگاری ۳۰ چاه اکتشافی از یکی از میادین نفتی جنوب، ساخته شد و از آن برای ساخت تصاویر آموزشی Training Image) استفاده گردید. سپس با استفاده از مدل لیتولوژیکی تصویر آموزشی و سایر داده های استخراج شده از لاگهای چاه نگاری مقادیر تخلخل با استفاده از الگوریتم فیلترسیمFILTERSIM) نوشته شده بر پایه آمار چند نقطه ای در یک شبکه سلولی تخمین زده شد. در انتها با مقایسه همبستگی بین الگوی ساختاری زون های متخلخل و پراکندگی رخسارهای ماسه سنگی و دولومیتی مشخصشد که الگوریتم فیلترسیم با تعریف فیلترهای مناسب مدل واقعی تری از توزیع رخساره ها و در نتیجه پارامترهای پتروفیزیکی مخزن و میزان ذخیره برجای نفت در قیاس با کریجینگ شاخصبدست خواهد داد