سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدپیمان محمدمردای – کارشناس ارشد مهندسی مخازن ،انستیتو مهندسی نفت دانشکده فنی دانشگاه ت
محمدرضا رسایی – استادیار انستیتو مهندسی نفت دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران

چکیده:

توانایی مدل سازی قابل اتکای جریان در مخازن، نیاز به مدل استاتیک حاصل از مدل ساز های قدرتمند، واقع گرا و چند مقیاسه داشته واز طرفی برای این مدل سازی، نیاز به توانایی استخراج و بازتولید روابط چند نقطه ای در ساختارها میباشد. زمین آمار چند نقطه ای ازمقیاس حفرات تا سازند، این ابزار را در اختیار ما قرار میدهد. در الگوریتمهای چند نقطه ای مبتنی بر الگو، فیلترسیم با کاهش ابعاد ازطریق انتقال الگو های استخراج شده از تصویر آموزشی به فضایی با ابعاد کمتر از قالب الگو و سپس خوشه بندی الگوها و انتخاب پیش الگو برای هر خوشه، فرایند جستجو را تسریع و تا حد بسیار زیادی سرعت شبیه سازی را نسبت به الگوریتمهای مشابه افزایش داده است. در این مطالعه، با هدف بهبود در پیوستگی و کیفیت بصری تحققهای تولید شده و هم چنین کاهش عدم قطعیت آنها، تغییراتی در نحوهانتخاب و پیاده سازی الگوها روی تحقق اعمال شده و نهایتاً یک نگرش ترتیبی شبیه سازی مبتنی بر الگو که در واقع نسخهی توسعه یافتهی الگوریتم فیلترسیم است، ارائه میشود