سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

جمال ارکات – دانشگاه کردستان
مهدی حسین آبادی فراهانی –

چکیده:

درمساله تشکیل سلول تعمیم یافته هریک از قطعات میتوانند دارای بیش ازیک مسیر عملیاتی باشند درتمامی الگوریتم های فراابتکاری طراحی شده برای این مساله ازیک ساختار دوبخشی برای نمایش راه حل استفاده شده است یک بخش برای تعیین مسیرعملیاتی برای قطعات و بخش دیگر برای تعیین سلول برای ماشین ها دراین نوشتار نشان خواهیم داد که بهدلیل وابستگی دو بخش مذکور میتوان یکی از آنها را حذف نمود برای نشان دادن میزاناثربخشی ساختاریک بخشی حاصله الگوریتم ممتیک جدیدی توسعه داده شده است نتایج حل تعدادی مثال عددی حاکی از آن است که الگوریتم جدید درمقایسه با الگوریتمی که از ساختاردوبخشی استفاده می کند قادر است درزمانهای کوتاهتر به راه حل های بهتر دست یابد.