سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید شجاعی – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
پیمان ترکزاده – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
فاطمه سروی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه

چکیده:

دراین تحقیق الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات بهبودداده شده و از آن جهت تشخیص خرابی درسازه ها استفاده میگردد این روش غیرمخرب تشخیص خرابی مبتنی برانرژی کرنشی بدست آمده ازتحلیل دینامیکی سازه اسیب دیده می باشد و مزیت آن نسبت به سایرروشها استفاده ازتعداد محدودی اطلاعات مودی و تعیین همزمان محل و شدت خرابی درسازه ها است جهت بهبود الگوریتم اجتماع ذرات یک عملگر مبتنی برآنالیز حساسیت به آن اضافه میش ود و نتایج عددی بیانگر عملکرد مناسب روش پیشنهادی جهت شناسایی خرابی درسازه ها می باشند.