سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدشهرام قرشی – دانشجوی دکتری عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایر
نوید ولی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
سهیل محمدی – استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران، تهران، ایران
حسن قاسمزاده – استادیار دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران،

چکیده:

اعمال شرایط مرزی ضروری یکی از مسائل اساسی در تحلیل ایزوژئومتریک به شمار میرود. تحلیل ایزوژئومتریک که به تازگی توسط هیوز و همکاران ارائه شده است، از توابع پایه نربز در تقریب میدان حل و توصیف هندسه سود میبرد. توابع نربز در واقع توابع پایه استاندارد سیستمهای طراحی کامپیوتری میباشند و توابعی تقریبساز و غیردرونیاب هستند. هرچند در تحلیل ایزوژئومتریکاعمال شرایط مرزی همگن به سادگی امکان پذیر است، اما بدلیل عدم ارضای ویژگی دلتای کرونکر در توابع نربز اعمال شرایط مرزی ضروری ناهمگن برخلاف روش اجزای محدود کلاسیک یک چالش اساسی است. هدف این مقاله بهبود اعمال شرایط مرزی ضروری با استفاده از روش ضریب لاگرانژ است. در روش پیشنهادی، ضرایب لاگرانژ بر روی نقاط مرزی متناظر با نقاط کنترلی درونیابی میشوند. در پایان با حل مثالی عددی، دقت و کارایی روش پیشنهادی سنجیده میشود