سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا آزموده اردلان – استاددانشگاه تهران
سامان خواجه – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی نقشهبرداری، دانشکده فنی، دانشگاه

چکیده:

نتایج موفقیتآمیز حاصل از بکارگیری داده ارتفاعسنجی ماهوارهای در مطالعه اقیانوسها، بیش از یک دهه توجه دانشمندان را به استفاده از آن در پایش سطح آب بسته معطوف ساخته است. به دلیل تفاوتهای موجود میان شرایط اقیانوس و آب بسته، اطلاعات مربوط به نواحی آب بسته، نا مطلوب تلقیشده و مورد استفاده قرار نمیگیرد. جهت تصحیح فاصله اندازهگیری شده در این نواحی، انجام بازتعقیب بر اساس شکل موج بازگشتی، الزامی است.هدف این مقاله استفاده از مفاهیم آماری ضریب همبستگی و همبستگی عرضی و ارائه روشی جهت تفکیک شکل موجهایی است که صلاحیت دخالت در پردازش و تعیین میزان تصحیح فاصله را داشته باشند. داده مورد استفاده متعلق به ماهواره ارتفاعسنجی میباشد که در دو گروه ارائه شده است. نتایج عددی بکارگیری این روش در تالاب لویزیانا گویای ۴ برابر افزایش صحت نتایج، نسبت به بکارگیری کلیه دادهها در این آب بسته است