سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

امیر اسماعیل فروهید – کارشناسی ارشد مهندسی عمران
حمید بهبهانی – دکتری مهندسی عمران- راه و ترابری – استاد دانشگاه علم و صنعت ایران
خاطره فروهید – کارشناسی ارشد ژئوفیزیک از دانشگاه تهران

چکیده:

وظیفه جمع آوری مواد زائد جامد بر عهده کامیون های حمل مواد زائد است. در این فرآیند آلاینده-های متفاوتی در محیطزیست پخشمیگردد. یکراه کاهشاین آلایندهها در محیط زیست که ممکن است در آینده نزدیک بر سلامتی انسانها تاثیر بگذارد بهینه کردن و کم کردن مسیر برای کاهش تولید آلاینده ها است. نرم افزاری که به عنوان ابزار بهینه سازی مسیر استفاده می شودGIS است. این برنامه المانهایی را مانند مسیرهای مورد نظر و اطلاعات توزیع جمعیت و اطلاعاتی در مورد ساختار محل مورد نظر در اختیار میگذارد. با مطالعه یکی از ناحیه های مناطق مرکز شهر تهران و در نظر گرفتن مسیر جمع آوری زباله های آن ، با استفاده از نرم افزار مسیر بهینهشده را با مسیر اولیه مقایسه می گردد. با استفاده از نتیجه میتوان مشاهده کرد که با یکمسیر بهینه شده حدود ۱۲ درصد در مقدار سوخت مصرفی کاهش داده میشود که این موضوع در کاهش آلاینده های سوخت آن کامیونها در هوا اثر گذار است. که با انجام این طرح در کل مناطق تهران می توان برآورد کرد که میتواند در کاهشسوخت و در نتیجه آلاینده ناشی از آن در محیط شهر تهران مناسب گردد