سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

بشیر بخشی زاده – دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران – ای
بابک مظفری – دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران – ای
حامد حسنوند – دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران – ای

چکیده:

دراین تحقیق یک سیستم کنترل خودکار تولید دوناحیه ای باوحدهای متفاوت تولید،(حرارتی وآبی) که به وسیله یک خط انتقال به یکدیگرمتصل شده است رابه ازای تغییردربارالکتریکی سیستم موردمطالعه قرار داده ایم . وتاثیراستفاده ازسیستم های جابجاکننده فازتربستوری رابرپاسخ دینامیکی سیستم کنترل تولیدموردبررسی قرارداده ایم . به منظوراخذپاسخی واقع بینانه ازمسئله ازمدل غیرخطی توربین استفاده کرده ایم . تاثیرمحدودیت نرخ تولیدواحدهادرمسئله لحاظ شده است همچنین سیستم گرمایش مجددبخارواحدهای حرارتی به ملاحظات اصلی مسئله افزوده ایم ودرپایان بااستفاده ازالگوریتم PSO مقدارپارامترضریب انتگرال هرناحیه وپارامترضریب سیستم جابجاکننده فازبه صورت بهینه انتخاب کرده ایم . نتایج حاصل ازاین تحقیق نشان می دهدکه استفاده ازجابجاکننده فازتریستوری باعث بهبودپاسخ دینامیکی سیستم کنترل تولیدمی شودبدین صورت که سیستم کنترل خودکارتولیددرحضور شیفت دهنده فازپارامترهای انتخاب شده توسط الگوریتم بهینه سازی دارای پاسخ هایی بادامنه کمتروزمان میرایی کوتاهترمی باشدالبته برای سیستم های که دارای ماهیت پاسخ نوسانی بیشتری می باشد. مانندواحدهای تولیدآبی تاثیرمطلوب استفاده ازفازشیفترمشهودترمی باشد.