سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدحسن نبوی کریزی – دانشگاه فنی حرفه ای آموزشکده فنی مشهد
احسان الله کبیر – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

دراین تحقیق روش جدیدی برای تخصیص جرمهای احتمال پایه درنظریه دمپستر شفر پیشنهاد می شود دراین روش ابتدا با توجه بهعملکرد طبقه بندبرروی نمونه های اعتبار سنجی ماتریس سردرگمی طبقه بند تشکیل شده و نرخهای دقت و فراخوانی از آن استخراج می شوند سپس با استفاده از حاصلضرب نرخ دقت و نرخ فراخوانی طبقه بندی برای هرکلاس الگو جرم احتمال متناظر با آن کلاس تعیین می شود ارزیابی این روش روی سه مجموعه داده نشان مدهد که اگر از بازنمایی های متفاوت برای بیان الگوها استفاده شود این روش نسبت به روشهای موجود هم باعث بهبود نرخ بازشناسی و هم باعث افزایش قابلیت اطمینان می شود ولی اگرطبقه بندهای پایه از ویژگیهای یکسان استفاده کنند گرچه ممکن است بهبود درنرخ بازشناسی قابل توجه نباشد ولی قابلیت اطمینان افزایش می یابد.