سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

عزیز آقازاده – دانشگاه زنجان – دانشکده فنی ومهندسی زنجان – ایران
رضا نوروزیان – دانشگاه زنجان – دانشکده فنی ومهندسی زنجان – ایران
ابوالفضل جلیلوند – دانشگاه زنجان – دانشکده فنی ومهندسی زنجان – ایران

چکیده:

دراین مقاله به قابلیت های ادوات کنترل پذیرپیوسته سیستم های ،Custom Power(CP) ازقبیل بازیاب دینامیکی ولتاژ+(DVR) فیلترفعال قدرت (APF) وادوات قطع ووصل یعنی کلیدتبدیل استاتیکی (STS) که به صورت یکپارچه به نام Custom Power Park (CPP) مطرح می شودپرداخته شده است. درابتداتوصیف اصول عملکرد ساختمان دستگاههای بازیاب دینامیکی ولتاژوکلیدتبدیل استاتیکی بااستراتژی کنترلی تئوری قاب مرجع همزمان (SRF) وفیلترفعال قدرت بااستراتژی کنترلی تئوری توان لحظه ای (IRP) ارائه می شودسپس به نحوه هماهنگی بین این دستگاهها درداخل CPP وهمچنین نتایج حاصل ازعملکردآنها نیزپرداخته می شوددرتئوری قاب مرجع همزمان زمان محاسبات مدارکنترلی کاهش یافته ودرنتیجه زمان پاسخ دهی سیستم کنترلی نسبت به سایرتئوریها سریعتراست.روش تئوری توان لحظه ای درسیستم های سه فازسه سیمه کاربردداردومولفه توالی صفروعدم تعادلی رانمی تواندحذف کند.دراین مقاله روش جدیداصلاح یافته ای برای جبرانسازی همزمان قدرت راکتیووآلودگی های موجوددرجریان بارپیشنهادمی شود.که توسط آن امکان بهسازی عدم تعادل وحذف مولفه توالی صفربه وجودمی آید. درپارک پیشنهادی ازیک دیزل ژنراتور(DG) برای تغذیه بارحساس باربهنگام وقوع وقفه های طولانی استفاده شده است. بهبودکیفیت توان توسط دستگاههای CPP بااستفاده ازنرم افزارPSCAD/EMTDC برروی یک شبکه توزیع نمونه شبیه سازی وآنالیزشده است.نتایج حاصل ازاین شبیه سازی بیانگرآن است که بهبودکیفیت توان درپارک ادوات CP بارهای خطی وغیرخطی توسط روش های کنترلی پیشنهادی به خوبی تحقق یافته است.