سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم جعفرزاده زارع – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
امین محمدیان – دااشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

مسئله تشخیصحالات هیجانیچهرهبهدلیلکاربردهاییمانندتشخیصاختلالاتذهنی،واسطبرایارتباطبارایانهودروغسنجیدردهه هایاخیربیشترموردتحقیققرارگرفتهاست. در این مقاله، سیستمی برای بازشناسی حالت هیجانی فرددر یک تصویر از چهره وی پیشنهاد شدهاست. محدوده چهره در تصاویر با استفاده از نقاط نشانه موجود در دادگان، که حاصل از الگوریتم AAM بوده، تعیین شده است. سپس، ویژگیهای ناحیه چهره با روش الگوهای محلی دودویی ) LBP (استخراج شده است. از ویژگیهای مهم عملگر LBP ، مقاومت آن نسبت به تغییرات یکنواخت شدت روشنایی پیکسلها و سادگی محاسباتی این عملگر است. سادگی و سرعت محاسبات این روش، امکان استفاده از آن در سیستمهایبلادرنگ را فراهم میکند. جهت بهبود سرعت و دقت بازشناسی، بردارهای ویژگیِ حاصل با روش PCA و LDA کاهش بُعد یافتند. درمرحلهنهایی،سیستم پیشنهادی بر اساس آزمون متقابل ۰۱ قسمتی بر روی ۰۰۱۱ تصویر از دادگان CK+ ارزیابی شد. در این مرحله، برای تعیین برچسب هیجانی تصاویر از طبقهبند SVM با هسته چند جملهای و طبقهبند Naïve Bayes 89 % و / استفاده شد که نرخ تشخیص حاصل از آنها به ترتیب ۹۸/۶%۹۵/۶% بوده است.