مقاله بلوک عصب اکسی پیتال بزرگ با بوپیواکایین/ متیل پردنیزولون و مقایسه با بوپیواکایین/ سالین در سردرد ناشی از مصرف بیش از حد دارو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد ۱۳۹۱ در مجله دانشکده پزشکی از صفحه ۳۰۸ تا ۳۱۳ منتشر شده است.
نام: بلوک عصب اکسی پیتال بزرگ با بوپیواکایین/ متیل پردنیزولون و مقایسه با بوپیواکایین/ سالین در سردرد ناشی از مصرف بیش از حد دارو
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مصرف بیش از حد دارو
مقاله بلوک عصب
مقاله بوپیواکایین
مقاله عصب اکسی پیتال بزرگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علی زاده خطیر علی
جناب آقای / سرکار خانم: پناه خواهی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: خواجه نصیری علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رمیم طیب
جناب آقای / سرکار خانم: تقا منصوره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: سردردهای ناشی از مصرف بیش از حد دارو سردردهایی هستند که بیش از ۱۵ روز در ماه طول کشیده و در اثر هر داروی مسکنی که برای کاهش درد مصرف می شود ایجاد می گردد. اغلب درمان های دارویی استفاده شده در این افراد بی نتیجه بوده است. در برخی موارد از بلوک عصب اکسی پیتال بزرگ برای درمان این سردردها استفاده می شود.
روش بررسی: مطالعه به صورت تجربی و دو سویه کور در بیماران بزرگ سال مراجعه کننده به درمانگاه نورولوژی بیمارستان سینا از خرداد سال ۱۳۸۸ الی خرداد ۱۳۹۰ انجام گردید. بلوک عصب پس سری در گروه اول با ۳ml بوپیواکایین ۰٫۵% و ۲ml سالین و در گروه دوم با ترکیب ۳ml بوپیواکایین ۰٫۵% به همراه ۸۰ میلی گرم متیل پردنیزولون انجام شد. کاهش شدت سردرد بر اساس معیار Visual Analogue Scale و افزایش مدت روزهای بدون سردرد اندازه گیری شد. P<0.05 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: ۱۳ مرد و ۱۹ زن با میانگین سنی ۳۹٫۸۸±۸٫۷۶ سال در این مطالعه شرکت کردند. میانگین کاهش شدت سردرد یک ساعت بعد از تزریق در گروه اول ۵٫۵۶±۱٫۰۳ و در گروه دوم ۴٫۶۳±۱٫۹۲ بود. میانگین روزهای بدون سردرد یک ماه پس از تزریق در گروه اول ۸٫۷۵ و در گروه دوم ۴٫۷۵ روز بود. در هیچ مورد اختلاف آماری معنی داری میان دو گروه وجود نداشت.
نتیجه گیری: استفاده از هر دو روش نتایج یکسان و موثری در درمان بیماری داشت. این نکته به خصوص در مورد این سردردها که اغلب مقاوم به درمان بوده و باعث اختلال در زندگی روزمره بیماران می گردد اهمیت دارد.