سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدباقر فخرزاد – استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه یزد
زهرا ثریانژادمربی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع

چکیده:

پیتر دراکر معتقد است که راز موفقیت سازمان ها در قرن ۲۱ اجرای صحیح مدیریت دانش KM) در سازمان هاست (۲۰۱۱, azma و mostafapour سازمان های هزاره سوم به منظور سازگاری با محیط اطراف خود و کسب مزیت رقابتی باید با برنامه ریزی صحیح به اجرای این مهم بپردازند. ازآنجاکه یادگیری سازمانیOL)اشتراکات زیادی با مدیریت دانش دارد و به عبارتی کامل کننده آن استGunsel) وهمکاران , ۲۰۱۱ )اطلاعاتی که از طریق یادگیری در سازمان ها بدست می آید به سازمان ها کمک می کند تا بامحیط اطراف خود سازگار شوند.در این راستا یکی از ابعاد مهم یادگیری سازمانی، فراموشی سازمانیUL)استHedberg مفهوم فراموشی را به عنوان یک قدم قبل از یادگیری تصور می کندwong وهمکاران , ۲۰۱۱ )به عبارتی به منظور یادگیری سازمانی باید اطلاعات منسوخ گذشته را شناسایی کرد و آنها را کنار گذاشت. با گذشت زمان استراتژی ها، تواناییها، اعتقادات، ارزش ها وفرهنگ موجود در سازمان ها دیگرکارآمد نیست؛ و هسته دانشی که سازمان آنرادر طول سالها کسب کرده است به هسته انعطاف ناپذیری تبدیل شده است که مانع از توانایی سازمان ها در رقابت می شودAkgun). وهمکاران , ۲۰۰۷ )سازگاری با چنین محیط متحول ازمهمترین دغدغه های سازمان ها می باشد. استفاده از تکنیک های فراموشی سازمانی یکی از راههای سازگاری با این شرایط است. گرچه مطالعات زیادی در زمینه یادگیری سازمانی صورت گرفته اما تعداد کمی از آنها آنرا از دیدگاه فراموشی بررسی کرده اند. در این پژوهش ضمن بررسی مفاهیم فراموشی ویادگیری سازمانی به بررسی تاثیر همبستگی بین تکنیک های فراموشی سازمان وانواع یادگیری سازمان(تک حلقهSLL) و دوحلقهDLL) و موفقیت سازمان پرداخته شده است و مدلی مفهومی ارائه شده است.به این منظور پرسشنامه ای بین ۱۱۰ نفر از کارکنان و مدیران شرکت پیشگامان کویر یزد توزیع گردید و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن به بررسی همبستگی بین این مفاهیم پرداخته شده است