سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین همایش ملی پرستاری، روانشناسی، ارتقای سلامت و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عالمه ده نبی – کارشناس ارشدپرستاری علوم پزشکی سبزوار

چکیده:

دردعمومی ترین فشارروانی است که با آن مواجه ایم به عنوان یک تهدید طبیعی نیازمند توجه است دردبه عنوان یک حس جسمی روحی روانی با شرایط خاص بصورت حسی ناخوشایند تجربه میشود عوامل روانی میتواند این تجربه را تحت تاثیر قراردهد یکی ازانواع درد دردقاعدگی یا دسمنوره می باشد ک درسابق به عنوا معمای علم زنان قلمداد میشود دیسمنوره یک واژه یونانی است که برای توصیف انقباضهای رحمی درطی قاعدگی بکارمیرود قاعدگی دردناک یکی ازشایعترین شکایات زنان می باشد که شیوع آن درمطالعات مختلف درایران بین ۷۴تا ۹۰درصد ذکر شده است پژوهش حاضر یک مطالعه مروری است که باهدف تعیین فراوانی ابزارهای ارزیابی درد قاعدگی و میزان استفده ازابزارهای با سنجش بعدروانی درمقالات انگلیسی و فارسی مرتبط با دیسمنوره درفاصله سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۵ صورت گرفته است به منظور دسترسی به مقالات COCHRAN و EMBASE, PUBMED , MEDLINEمرتبط جستجو درپایگاه های علمی مورد بررسی IRANMEDEX, SID و MAGIRAN , MEDLIB , GOOGLE SCHOLAR قرارگرفت نتایج جستجوی به عمل آمده درپایگاه های ذکر شده درمجموع تعداد ۲۴۸ مقاله بدست آمد و بطور کلی از۲۲ ابزار متفاوت برای بررسی درد دیسمنوره استفاده شده بود دربررسی درد قاعدگی ابزارهای متنوعی استفاده میشود که شایع ترین آن VAS است و باتوجه به اینکه درددیسمنوره یک درد چندبعدی است میزان استفاده ازابزارهایی که ابعادروحی و روانی وا جتماعی دیسمنوره را هم ارزیابی کند بسیارکم است و نیاز به بررسی های بیشتری دراین زمینه دارد