سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

آمنه رضایی – کارشناس ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارس
زهرا خسروی – کارشناس ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارس
نازیلا اسکندری – کارشناس ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارس

چکیده:

دف از پژوهش حاضر بررسی رابطه عدالت سازمانی با رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی درکارکنان یک شرکت صنعتی در شیراز بود. نمونه این پژوهش شامل ۲۰۰ نفر از کارکنان (زن، مرد) شرکت، که به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه ای از بین کلیه کارکنان انتخاب پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی jdi شاخص توصیف شغل (JDI) ،(OJQ) شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه های عدالت سازمانی استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون و (OCBQ)استفاده شده است. نتایج نشان داد که همبستگی مثبت معنی داری بین ابعاد عدالت سازمانی با ابعاد رضایت شغلی و رفتار شهروندی (t آزمون سازمانی وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل چندگانه تحلیل رگرسیون نشان می دهند که سه نوع عدالت سازمانی با رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی همبستگی چندگانه معنی دار دارند.