سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در نگهداشت محیط زیست، آب و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین صالحی ارجمند – عضو هیات علمی دانشگاه اراک
سعید شرفی – دانشجوی دکتری اگرواکولوژی دانشگاه زابل

چکیده:

ایران بر اساس پارامترهای آب و هوایی از نظر بارندگی، درجه حرارت، رطوبت و تبخیر و تعرق، میزان پوشش گیاهی و همچنین به لحاظ ساختارهای زمین شناختی جزء مناطق خشک و نیمه خشک طبقهبندی میگردد که در بعضی نواحی شرایط حاکم بر آن به حالت بحرانی در آمده است. اعمال مدیریت صحیح و بکارگیری تکنیکهای پیشرفته به منظور حفظ ذخیره رطوبتی خاک و افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک از جملهاقدامات موثر در جهت بهبود بهرهبرداری از منابع محدود آب کشور میباشد. در همین راستا فیلمهای پلیمری ساخته شده از نشاسته طبیعی دانههای ذرت استخراج گردید. فیلم مذکور قابلیت جذب آب دارد و هیدروژلتولیدی از این کوپلیمر قابلیت جذب آب تا ۰۱ برابر وزن خود را داراست. قرار دادن بذر گیاهان بومی دایمی بادام،گردو و…( یا یکساله )یونجه یکساله، چاودار کوهی و… هر منطقه در داخل بستههای گلدانهایی مخصوص که از کوپلیمر ذرت ساخته شده و قرار دادن این بستهها در محیط نتایج زیر را در پی خواهد داشت:افزایش مواد آلی، رطوبت و مواد غذایی خاک، تعدیلpH خاک و اصلاح ساختمان خاک، افزایش غنای بانک بذر، جلوگیری از فرسایش آبی )رواناب( و بادی، افزایش موجودات خاکزی، احیای حیات وحش، ایجاد چشم اندازهای طبیعی، افزایش سطح درآمد، جلوگیری از مهاجرت و…