سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فریبا نوذری – دانشجوی کارشناسی ارشد شیلات
بهاره شعبان پور – دانشیار دانشکده شیلات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سیدمهدی اجاق – استادیار دانشکده شیلات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

به منظور جلوگیری از اکسیداسیون چربی، انتشار میکروارگانیسمهای بیماری زا و عامل فساد در مواد غذایی از جمله گوشت و فراورده های گوشتی، بسته بندی فعال می تواند به عنوان یک راه حل مفید باشد. بسته بندی فعال نوعیبستهبندی است که شرایط بستهبندی را در طول مدت نگهداری به گونه ای تغییر میدهد که عمر ماندگاری، امنیت سلامتی و ویژگیهای کیفی ماده غذایی را حفظ کرده و یا ارتقا می بخشد. سیستم های بسته بند ی فعالشامل انواع پاک کننده های اکسیژنی، رها کنندههای دی اکسید کربن، مواد جاذب رطوبت و بسته بندی های ضد میکروبی است. از این میان، بستهبندیهای ضد میکروبی بویژه لفافها و پوششهای ضدمیکروبی خوراکی به دلیلداشتن تاثیرات چشمگیر در کاهش بار میکروبی و همچنین تجزیهپذیر بودن این مواد در طبیعت بسیار مورد توجه قرار دارند. از آنجا که بیشتر آلودگیهای فراوردههای گوشتی، در سطح آن و به واسطه دستکاریهای پس از فراوری رخمیدهد استفاده از لفافهای بستهبندی دارای ترکیبات ضدمیکروبی، با رها سازی تدریجی عوامل فعال به سطح فراورده، بسیار کاربردی خواهد بود