سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

فرنازسادات سیادتی – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

چکیده:

نقش اصلی بسته بندی امنیت غذا د رمقابل اسیبهای فیزیکی جذب یا دفع رطوبت، اکسیداسیون و تغییرات نامطلوب بیولوژیکی است نقش ثانویه آن تسهیل توزیع محصول و اطلاع رسانی مناسب است بنابراین انتخاب روشی مناسب برای بسته بندی و نوعمواد آن بسیار حائز اهمیت است بسته بندی های فعال براساس واکنش های عمدی بین بسته بندی و غذا و یا محیط مستقیم آن برای بالا بردن ارزش غذایی و امنیت غذایی استفاده و در واقع به بسته بندی اجازه داده می شود تا با غذا و محیط اطرافش واکنش متقابل داشته باشد و نقش دینامیکی د رنگهداری مواد غذایی بازی نماید. بسته بندی فعال شرایط حاکم بر غذای بسته بندی شده را به نحوی تغییر میدهد تا مدت زمان نگهداری آن را افزایش داده و ایمنی و خصوصیات حسی غذا را بهبود بخشیده در حالیکه کیفیت غذای بسته بندی شده را حفظ نماید.