سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نسترن کریمی روزبهانی – کارشناس علوم صنایع غذایی

چکیده:

هدف از این تحقیق فراهم کردن مواد بسته بندی با فعالیت آنتی اکسیدانی بهه منظهور افهاای محافظهت مهواد غذایی است که برای اینکار از GTE )عصاره چای سبا(در لایه پلاستیک هیدروفیلیک و کوپلیمر اتیلن وانیل الکل با استفاده از روزن رانی سطح است. فیلمهای کوپلیمر اتیلن وانیل الکل که حها وی عصهاره چهای سهبا هسهتند توسط روزن رانی تولید می شوند .این فیلمها شفاف و قهوه ای رنگ هستند و افاودن عصاره بیشتر موانع آبهی و اکسیژنی را در رطوبت نسبتا کم افاای می دهد اما حساسیت آبی ،دمای تبدیل شیشه ای و بلهورینگی فیلمهها نیا افاای می یابد و مقاومت دمایی بهتر می شود