سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فضل اله کریمی قطب آبادی – کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری

چکیده:

توسعه پایدارشهری به دنبال ساختن یک شهر نسبتا ایده آل و آرمانی است که درآن هم شهروندان معاصر ازیک زندگی نسبتا خوب برخوردار شوند و هم توانایی های نسلهای آینده برای براورده کردن نیازهایشان به مخاطره نیفتد امروزه شهرهای مرزی استان سیستان وبلوچستان با شرایط خاص جغرافیایی روبرو می باشند که توسعه پایدار درابعاد مخترف درآنها محقق نشده است مجموع عوامل فوق را میتوان دردو بخش کلی خارج از کشور وداخل کشور تقسیم نمود که درطول زمان شرایط را برای مساله فوق محقق نموده اند روش تحقیق توصیفی تحلیلی با رویکرد توسعه ای می باشد و اطلاعات مورد نیاز به روش اسنادی گردآوری شده است ایجاد بسترهای جغرافیایی دربخشهایکالبدی فیزیکی اقتصادی و اجتماعی درطول زمان کمک خواهد نمود تا توسعه پایداردرسطح شهرهای مرزی این استان محقق شود.