سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد برارپور – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
آلاله شاکری – دانشجوی کارشناسی ارشد زلزله دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
عسکر جانعلیزاده – دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
حمیدرضا توکلی – استادیار مهندسی زلزله دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

در سال های اخیر موضوع تأثیر ناهمواری های محلی زمین روی امواج زلزله مورد بحث و بررسی زیادی قرار گرفته است. تأثیر شرایط محلی ناهمواری های زمین بر انتقال موج به سطح زمین یکی از مسائل مهم در طراحی لرزه ای با اهمیت بالا بشمار میرود. از دیدگاه مهندسی، اهمیت زلزله ها به لحاظ تأثیراتی است که در سازه های نظیر سدها، نیروگاهها، پل ها، مناطق مسکونی و تأسیسات صنعتی ایجاد می نمایند. ارزیابی پاسخ زمین یکی از مسائل مهم در ژئوتکنیک لرزه ای است. تحلیل های پاسخ زمین جهت پیش بینی حرکات سطح زمین و تدوین طیف پاسخ طرح به منظور تعیین تنش ها و کرنش های دینامیکی برای ارزیابی خطرات ناشی از زمین لرزه بکار میرود. در این مقاله تحلیل دینامیکی عوارض سطحی به شکل دره با روش اجزای محدود انجام شده است. هندسه، مشخصات ژئومکانیکی عوارض زمین و شتاب های ورودی زلزله، از عوامل تعیین کننده پاسخ لرزه ای این نوع ساختگاه ها بشمار می رود. نتایج این بررسی، ضرایب بزرگنمایی های لرزه ای را در تاج و پای دره و دیگر نقاط روی سطح زمین نسبت به بستر سنگی، تحت زوایای مختلف شیب و ارتفاع را درPGA نرمال شده ۰٫۲ g در مقابل توده های خاک با سرعت موج برشی متفاوت نشان می دهد. در این بررسی نشان داده شده است که با افزایش زاویه و ارتفاع شیب، شتاب سطحی افزایش می یابد، در تاج بیشترین و در ته دره کمترین بزرگنمایی را شاهدیم. این روند برای با افزایش سختی و سرعت موج برشی مصالح نیز بیشتر می شود. بدین ترتیب مشاهده شده است که این اثرات عمدتاً توسط پدیده های کانونی شدن و پراکنش انرژی موج های لرزه ای ایجاد می شوند