سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم و فناوریهای نوین در صنعت پالایش

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ندا باقری قلعه قاضی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
محمدصدیق مرتضوی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
ادریس بذرافشان – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

چکیده:

حذف فلزات سنگین از پساب شیمیایی آزمایشگاه نفتی با استفاده از کربن فعال اصلاح شده مورد بررسی قرارگرفته است اصلاح کربن فعال برای تشکیل گرو ه های اکسیدی بمنظور افزایش جذب سطحی فلزات سنگین وکاهش جذب هیدروکربنها با استفاده از مکانیسم پیوند یونهای فلزی با گروه های اسیدی سطح توسط اسید نیتریک انجام شده است حذف فلزات سنگین سرب و کادمیوم مورد مطالعه قرارگرفته است جذب فلزات سنگین توسط کربن فعال اصلاح شده از ایزوترم فرویندلیش با انرژی گیبس منفی پیروی می کند که سبب پیشرفت خودبخودی واکنش می شود نتایج بسیار مطلوبی درحذف فلزات سنگین نمونه واقعی پساب شیمیایی با طیف وسیع آلودگی ها حاصل شده است.