سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تخلیه های الکتریکی، پلاسما و مهندسی پلاسما

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سید محمد خراشادی زاده – بیرجند – دانشگاه بیرجند – دانشکده علوم – گروه فیزیک
علیرضا نیکنام – دانشگاه شهید بهشتی – پژوهشکده لیزر و پلاسما
الهام راست بود – بیرجند – دانشگاه بیرجند – دانشکده علوم – گروه فیزیک

چکیده:

در این پژوهش با درنظر گرفتن اثرات حرارتی و برخوردی برهم کنش بیم یونی با پلاسمای مغناطیده ی فرکانس های پایین مورد مطالعه قرار گرفته است.در سیستم مورد نظر با بکارگیری نظریه جنبشی معادله پاشندگی امواج را محاسبه و سپس آن را به صورت تحلیلی حل می نماییم. نهایتا نیز وابستگی سرعت رشد ناپایداری و فرکانس تشدید امواج را به اثرات حرارتی و برخوردی ذرات پلاسما مورد بررسی قرار می دهیم. به کمک نتایج حاصله در این مقاله می توان دریافت که افزایش سرعت حرارتی الکترونها فرکانسهای تشدید را افزایش می دهد. اما تاثیر آن بر روی آهنگ رشد نایداری در حالات مختلف متفاوت است و به میزان سرعت بیم و سرعت حرارتی الکترونها وابسته است. همچنین می توان استنباط نمود که برخوردهای ذرات پلاسما سرعت رشد ناپایداری سیستم را کاهش می دهد.